چابکسر سنتر

توضیحاتی در باره این پروژه

کارفرما

بخش خصوصی

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

مساحت زیربنا

2500 مترمربع

محل

مازندران، چابکسر

کاربری بنا

مجتمع گردشگری تجاری ورزشی رفاهی

همکاران طراحی

فرزاد رستمی فر

علیرضا شهامت نژاد

نازلر سیدی

طرح

دسته بندی
پروژه های معماری